"Nang Bata Pa Kami" ni Pura L. Medrano


Maaaring mabasa ang buong texto ng nobelang Nang Bata Pa Kami (1913) ni Pura L. Medrano sa Project Gutenberg. May "Paunang Salita" ito ni Asuncion B. Palma at ilang kurokuro ni Ros Almario.