Disclaimer sa Copyright

Inia-archive sa Mga Nobelang Atisan ang mga nobelang Filipino para sa kapakanan ng mga mambabasa, mananaliksik at mag-aaral ng panitikan at kulturang popular sa loob at labas ng Pilipinas. Ang mga nobelang naka-post sa Mga Nobelang Atisan ay nananatiling pagmamay-ari ng may-akda at/o orihinal na tagapaglathala ng bawat nobela. Hindi magpo-post sa site ng mga nobelang kasalukuyang mabibili sa ibang anyo (tulad ng aklat, magasin, at iba pa). Kung sakaling may ganitong pagkakamali o anumang suliranin sa isyu ng copyright, ipagbigay-alam agad sa tagapamahala ng site sa pamamagitan ng email (ecsamar@gmail.com) upang agad ding maisaayos.

Malaki ang tulong ng mga klase ko sa Filipino simula noong unang semestre ng taong 2006-07 sa Ateneo sa pangangalap ng mga nobela at pagsasalin sa format na digital, bilang isa sa kanilang mga proyekto sa klase tungo sa isang praktikal at materyal na ambag sa pag-aaral ng panitkan.